O nas

Początek działalności Zakładu notuje się od 1976 roku, gdy na bazie ówczesnej ”Polikliniki Dziecięcej” powstała Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka działająca w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Od 1997 roku Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka przechodzi pod Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Od 2.03.2001 rozpoczyna działalność jako samodzielna, publiczna jednostka pod nazwą Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matka, Dzieckiem i Młodzieżą. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Zakład jest jedyną wielospecjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży świadczącą usługi kompleksowo. W swojej strukturze posiada 23 poradnie specjalistyczne, pracownie i gabinety oraz laboratorium analityczno-bakteriologiczne. W większości są to jedyne poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i byłego województwa częstochowskiego. Zakład skupia wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako jedyny, w powiecie częstochowskim posiada aparaturę i sprzęt najnowszej generacji do badań przesiewowych słuchu u noworodków i badań słuchu u niemowląt i dzieci - otoemisję kliniczną, tympanometrię, ABR.

Na świadczenia zdrowotne Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzajach:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Rehabilitacja Lecznicza
 • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
Poradnie

  Poradnie

 • Alergologii dla dzieci
 • Diebetologii dla dzieci
 • Dermatologii dla dzieci
 • Endokrynologii dla dzieci
 • Gastroenterologii dla dzieci
 • Ginekologii Wieku Rozwojowego
 • Hematologii dla dzieci
 • Kardiologii dla dzieci
 • Logopedii
 • Nefrologii dla dzieci
 • Neurologii dla dzieci
 • Okulistyki dla dzieci
 • Laryngologii dla dzieci
 • Audiologii
 • Medycyny Sportowej
 • Preluksacji
 • Rehabilitacji dla dzieci
 • Ginekologii i Położnictwa
 • Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla dzieci
 • Zdrowia Psychicznego dla dzieci
 • Chirurgii dla dzieci
 • Pulmonologii dla dzieci
 • Neonatologii

  Gabinety

 • Fizykoterapii
 • Kinezyterapii
 • Masażu leczniczego
 • Pleoptyczno - Ortoptyczny
 • Psychologiczny
 • Pedagogiczny
 • Pracownie

 • RTG
 • USG
 • EEG
 • EKG
 • Spirometrii
 • Audiometrii
 • Antropometrii
 • Fizjoterapii

Laboratorium Analityczno - Bakteriologiczne

Telefon:
Centrala: 034 360 61 32 do 34 wew. 21

Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Pobieranie materiału do badań analitycznych odbywa się: pon.- piątek godz. 8.00-10.00

Pobieranie materiału do badań bakteriologicznych odbywa się: pon.- czwartek godz. 8.00-10.00

Pobieranie badań w trybie cito: w godzinach pracy laboratorium.

Laboratorium wykonuje badania dla dzieci i dorosłych w zakresie:

 • Analityki ogólnej
 • Hematologii
 • Bakteriaologii
 • Chemii Klinicznej
 • Koagulologii
 • Immunochemii

Dla pacjentów nie objętych leczeniem w poradniach Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą badania wykonywane są na podstawie zawartych umów. W innych przypadkach odpłatnie w/g obowiązującego cennika.

Kontakt

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ul. Sobieskiego 7a
42-200 Częstochowa

Telefony:

Centrala:
034 360 61 32
034 360 61 33
034 360 61 34

Rejestracja:
034 360 61 32 wew: 23, 28
034 360 61 33 wew: 23, 28
034 360 61 34 wew: 23, 28

Zapisy wizyt pierwszorazowych:
034 360 61 32 wew: 56
034 360 61 33 wew: 56
034 360 61 34 wew: 56

Sekretariat telefon / fax:
034 360 61 35

Informacje dla pacjentów

UWAGA

Od 01.10.2017 r.rejestracja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 20:00.

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się na podstawie skierowania:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarza specjalisty

Świadczenia zdrowotne udzielane są wg kolejności zgłoszenia się pacjenta w dniach i godzinach ich udzielenia przez Zakład. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń niezwłocznie, Zakład tworzy listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. ( Dz. U. Nr 200, poz. 1661) do ustalenia terminu wizyty pierwszorazowej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wymagane jest przedłożenie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego. Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologii, zdrowia psychicznego. Informacja o dniach i godzinach udzielenia świadczeń zdrowotnych znajduje się na tablicy ogłoszeń przy rejestracji oraz na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich.

KOMUNIKAT dla Pacjentów w sprawie skierowań do poradni specjalistycznych
Od 01.01.2015 r. Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1335).

KOMUNIKAT dla Pacjentów w sprawie obowiązku posiadania od dnia 01.01.2015r. skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa
Z dniem 01.01.2015 roku świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza okulistę lub lekarza dermatologa, mogą być udzielone na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1335).

Cenniki:

Cenniki opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej lub przepisów odrębnych

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Przetargi

Data publikacji: 10.04.2018r.

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 28.03.2018r.

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 19.02.2018r.

Plan postępowania o udzielenie zamówień w 2018 roku


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 31.10.2017r.

Numer sprawy 6/ZP/D/PP/2017

Dostawa


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 30.10.2017r.

Numer sprawy 6/ZP/D/PP/2017

Dostawa


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 25.10.2017r.

Numer sprawy 6/ZP/D/PP/2017

Dostawa


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 13.10.2017r.

Numer sprawy 2/ZP/RB/PP/2017

Roboty budowlane


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 03.10.2017r.

Numer sprawy 2/ZP/RB/PP/2017

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Roboty budowlane


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 24.04.2017r.

Numer sprawy 28/ZP/U/PP/2017

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Nadzór autorski oprogramowania "InfoMedica"/"AMMS" Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 14.04.2017r.

Postępowanie 28/ZP/D/PP/2017

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Nadzór autorski oprogramowania "InfoMedica"/"AMMS" Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 20.02.2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą przewiduje przeprowadzić w 2017 roku


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 30.01.2017r.

Postępowanie 3/ZP/D/PP/2017

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i ksierokopiarki oraz części wymiennych do drukarek

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyniku


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Postępowanie 1/ZP/D/PP/2017

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

Informacja o wyniku


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 30.12.2016r.

Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

Informacja o wyniku

Konkursy na świadczenia zdrowotne

Data publikacji: 21.12.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 14.12.2017r.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 08.11.2016r.

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania:

 • Laboratoryjnych badań diagnostycznych

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 04.11.2016r.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 26.10.2016r.

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania:

 • Laboratoryjnych badań diagnostycznych
 • Laboratoryjnych badań alergologicznych - testów IgE swoistych z krwi

Projekty unijne

Projekt: "Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą"

Beneficjent:
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej
nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ul. Sobieskiego 7a
42-200 Częstochowa

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-050/12-00
Wartość projektu: 2.185.519,50 zł
Wartość dofinansowania: 1.857.691,57 zł

Projekt pn. "Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą" polega nauruchomieniu e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Na bazie takiego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie i przechowywanie w systemie informatycznym danych związanych z ruchem chorych a następnie wykorzystanie ich w innych systemach między innymi do stworzenia e-usług publicznych.

Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw:

Dostawę oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów do informacji o leczeniu oraz oprogramowaniem do diagnostyki obrazowej - usługa obejmuje instalację i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów medycznych oraz uruchomienie e-usług. Niezbędne jest również ucyfrowienie pracowni RTG, adaptację pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu - zakres adaptacji przewidujeuruchomienie systemu klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykrywaniempożaru, systemu kontroli dostępu oraz zasilania awaryjnego serwerowni, budowę infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych - obejmuje budowę sieci punktów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) w pomieszczeniach gdzie zostaną dostarczone jednostki komputerowe, dostawę i instalację sprzętu komputerowego - obejmuje dostawę 56 jednostek komputerowych, 8drukarek igłowych, 3 serwerów, macierzy dyskowej, 8 skanerów kodów kreskowych, 8 czytnikówkart elektronicznych, 37 drukarek laserowych, 2 laptopów, oprogramowanie systemowe kopiizapasowych i bazodanowe (dla zintegrowanego systemu zarządzania jednostka medyczną).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"